KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata ©2021
Kartdata ©2021

om klubben


Historikk

BODØ ROTARYKLUBB

(En sammenslutning mellom Bodø Øst RK, Bodø RK, og Bodø Mørkved RK)

HISTORIKK

Bodø Rotaryklubb er resultat av en sammenslåing av de 3 tidligere rotaryklubber i Bodø; Bodø Rotaryklubb, Bodø Øst Rotaryklubb og Bodø Mørkved Rotaryklubb.

Sammenslåingen trådte i kraft med virkning fra og med 1. juli 2013.

Høsten 2012 ble det tatt uformell kontakt fra Bodø Rotaryklubb ovenfor de tre andre klubbene i Bodø, hei innbefattet også Bodø Sentrum RK, om muligheten for å slå sammen klubbene i Bodø. Initiativet kom på bakgrunn av at klubben internt allerede i mange år hadde drøftet en slik mulighet. Bakgrunnen lå også i det forhold at alle klubbene over lang tid manglet tilgang på nye medlemmer og at mange forlot sin klubb av ulike årsaker.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av president og innkommende president for de 4 klubbene. Reelle forhandlinger startet i slutten av januar 2013. Forhandlingene ble sluttført i begynnelsen av mars og det forelå et omforent forhandlingsresutat datert 7. mars 2013.

Arbeidsgruppa ga følgende tilråding:

Bodø RKs og Bodø Mørkved RKs medlemmer, samt økonomiske midler og forpliktelser, overføres Bodø Øst RK, og drives videre på de premissene Bodø Øst RK har per i dag.

Bodø Øst Rotaryklubb endrer navn til Bodø Rotaryklubb så snart dette navnet er ledig.

Bodø Sentrum Rotaryklubb fortsetter som i dag, men samarbeidet formaliseres med Bodø Øst Rotaryklubb.*) Begge klubbene gis møterett inn i styremøter hos den andre klubben, med inntil to styremedlemmer. Disse stiller med tale, men ikke stemmerett.

Vedtaket settes i verk fra 1.juli 2013. 

*) Samarbeidet formaliseres mellom Bodø Sentrum Rotaryklubb og Bodø Rotaryklubb.

Sammenslåingen forutsatte godkjenning av medlemmene i hver enkelte klubb. Det ble underveis i prosessen gitt korte orienteringer i ordinære møter i klubbene, og innen midten av juni 2013 hadde medlemmene i alle 3 klubbene gitt sin tilslutning til tilrådingen.

Både fra distriktsguvernøren og Rotary International (RI) ble anbefalt at det formelt vil være mer hensiktsmessig å foreta en fusjon enn å legge ned 2 klubber. En vil da beholde opparbeidede rettigheter som automatisk overføres til den nye klubben. Kravene fra RI er enkle, og er i korthet stort sett ikke annet enn at klubbene må gjøre opp sitt mellomværende til RI, melde til RI at en sammenslåing har funnet sted, og oppgi navnet på den sammenslåtte klubben.

En står fritt til i å velge navn, men RI anbefalte at en benyttet navnet og identiteten til den eldste klubben, i dette tilfellet Bodø Rotaryklubb. 

Det ble samtidig avklart at Bodø Øst Rotaryklubb sin status som ”Pilotklubb” i RIs pilotprosjekt: ”Innovative og Fleksible Rotaryklubber” kunne videreføres i den nye Bodø RK. 

Resultat er at det nå formelt er gjennomført en sammenslåingsprosess. Den sammenslåtte klubben har overtatt identiteten til ”den gamle” Bodø Rotaryklubb, herunder klubbnummer og stiftelsesdato. Status som pilotklubb, styre og administrasjon fra Bodø Øst Rotaryklubb. 

 Den nye sammenslåtte Rotaryklubbens navn:Bodø Rotaryklubb

Klubbnummer (Medlems-ID):12676

Dato for sammenslutningen:01.07.2013

Stiftelsesdato (som den ”gamle”  Bodø RK):27.05.1946

Medlemmer ved sammenslutningen:117

Møtested: Skagen Hotel                                        


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skagen Hotel
Adresse: Nyholmsgata 11
Postnummer: 8005
Sted: Bodø
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtedag er endret fra onsdager til mandager f.o.m. 30.9.2019

Klubbmøte
29. nov. 2021, 19.00 - 20.00

Besøk ombord på "Nordfisk" der Ivar Andreassen vil ...

Klubbmøte
13. des. 2021, 19.00 - 20.00

Foredrag ved Anne Grethe Olsen, Statens vegvesen o ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...